کتاب

کتابچه معرفی مرکز اجتماعی آب و انرژی

1398/05/13
الزاماتي که سبب تأسیس «مرکز اجتماعی آب و انرژی» در وزارت نیرو شده روندی بین المللي نیز هست. سیطره یافتن گفتمان تو سعه و پیشرفت پایدار به ویژه در مشارکتهاي مردمي و پررنگ شدن حکمراني محلي، تشخیص ضرورت گذار به مدیریت مصرف / تقاضا و ارتباط وثیق تولید ومصرف آب و انرژي با مقولات اجتماعي مهمي نظیر فقر و امنیت غذایي، کیفیت زندگي و بهداشت،آموزش، اشتغال و ر شد اقتصادي، تاب آوري شهري، تولید و مصرف پایدار و حتي مشروعیت و ثبات سیاسي دولتها، توسعه و کاربرد علوم اجتماعي در عرصه آب و انرژي را سبب شده است.