گزارش

مشهد؛ شهر حساس به آب
1398/04/20
شهر مشهد یکی از شهرهای مهم، کلیدی و شاخص کشور است که در منطقه جغرافیایی خاص با محدودیت شدید منابع
آب واقع شده است. توسعه بیرویه و ناپایدار شهر مشهد، بهدلیل شرایط ویژه مذهبی و فعال شدن مکانیزمهای اقتصادی
باعث شده است تقاضای آب شرب شهری بهصورت فزایندهای افزایش یافته و نیاز به تأمین آب این شهر روز به روز
بیشتر شود. تاکنون این افزایش تقاضا، با تأکید بر رویکرد تأمین آب، بیشتر از طریق انتقال آب از منابع بیرون حوضه،
برداشت ناپایدار و بیش از ظرفیت از سفرههای آب زیرزمینی پاسخ داده شده است. این برداشت ناپایدار منجر به تخریب
منابع آبی منطقه شده و به مرور ظرفیت تأمین آب برای شهر مشهد کاهش پیدا کرده است. به طوری که امروزه زنگ
خطر بحران آب در شهر مشهد بهصورت گوشخراش و دردناکی به صدا درآمده است.
فرزاد پیاده، سارا احمدی، محمد ارشدی، حمید رشیدی فرد، سیما شریفان و ژیلا خجسته