سیاست پژوهی و تولید دانش

گزارش

1398/04/20
هدف از این طرح فراگیر کردن گفتگوی اجتماعی بین تمام ذینفعان است