آخرین مطالب

لینک شرکت در وبینار آموزشی " فهرست خدمات مطالعات اجتماعی طرح های وزارت نیرو"
1399/06/15
مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی برگزار می کند؛
وبینار آموزشی با موضوع "فهرست خدمات مطالعات اجتماعی طرح های وزارت نیرو "
زمان برگزاری: دوشنه ۱۷ شهریور ماه سالجاری
ساعت برگزاری: ۱۰ صبح لغایت ۱۲ ظهر
سخنران: دکتر محمد فاضلی
همکاران گرامی می توانند جهت شرکت در وبینار آموزشی از طریق لینک زیر(ترجیحاً از طریق موتور جستجوی گوگل کروم) اقدام کنند؛ 

https://online.moe.gov.ir