مقاله ها

سند راه مطالعات اجتماعی آب کشور
1398/05/13
این پژوهش بدنبال دستیابی به اهداف ذیل است: 
الف- شناسایی و تبیین مفهوم "علوم اجتماعی آب"از دیدگاه منابع ملی و بینالمللی
ب- شناسایی مسائل اجتماعی در بخش آب کشور به منظور پایدارسازی مدیریت منابع آب
ج- تبیین چگونگی به کارگیری دانش اجتماعی تولیدی در حوزه آب در نظام تصمیمگیری کشور
تهیه کننده: موسسه تحقیقات آب